Skip to content Skip to footer

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Med4Sport, s.r.o.

Ochranu osobných údajov berieme v Med4Sport, s.r.o.  vážne a je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade s týmito predpismi:
 • Charta základných práv Európskej únie
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov dávate súhlas s ich spracovaním v súlade s horeuvedenými predpismi.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť  Med4Sport, s.r.o. , so sídlom Lihoveckého 1908/5 , Zvolen 960 01, IČO: 36 732 923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 12609/S (ďalej len spoločnosť Med4Sport, s.r.o.  “ ), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Spoločnosť Med4Sport, s.r.o. je možné kontaktovať písomne e-mailom na adrese sylvestr@sportdoktor.sk , poštou na adrese Nemčianska cesta 276 , Nemce , 974 04 Banská Bystrica alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0949 491 590.

Spoločnosť Med4Sport, s.r.o.  kladie veľký dôraz na nakladanie s Vašimi osobnými údajmi. Riadime sa zákonmi o ochrane osobných údajov, ktoré sú zhromažďované výlučne pre potreby Med4Sport, s.r.o. a spracovávané pre realizáciu hospodárskej činnosti firmy, organizáciu propagačných a reklamných akcií.

Vaše osobné údaje dopytujeme a spracovávame predovšetkým pre skvalitnenie služieb, ktoré vám ponúkame a poskytujeme. Jedná sa najmä o tieto situácie:

 • pri kontakte s nami, ak nás požiadate o pomoc, konzultácie, vysvetlenie služieb a pod.
 • pri účasti na súťažiach
 • pri vypĺňaní kontaktných formulárov
 • pri telefonickej podpore
 • pri spracovaní rezervácií
Aké údaje uchovávame?
Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do formulárov a rezervácií na našich stránkach alebo keď sa prihlasujete na odber emailov / newsletterov. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Pri udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov udelíte súhlas, tento súhlas je dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať. Maximálna doba uloženia osobných údajov je 10 rokov.

Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov – https://dataprotection.gov.sk/uoou/ , u ktorého môžete podať sťažnosť.

Príjemcovia osobných údajov (sprostredkovatelia), s ktorými vaše osobné údaje zdieľame:

 • Google LLC, 1600 Amphithreatre Parkway, 94043, Mountain Avenue, Ca, United States. S Vašimi osobnými údajmi tiež pracuje náš sprostredkovateľ spoločnosť Google LLC, avšak len v prípade, ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom služieb, ktoré poskytuje na našej stránke. Bližšie informácie týkajúce sa údajov, ktoré sa prostredníctvom nich spracúvajú nájdete na nasledujúcich adresách:
  – https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
  – https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 • Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika (spracovanie osobných údajov súvisiacich pri realizácii FB súťaží)

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov
Internetová stránka http://www.sportdoktor.sk/ ani služby ňou poskytované nie sú určené pre osoby mladšie ako 16-rokov.

Cookies
Spoločnosť Med4Sport, s.r.o. môže používať Cookies, ktoré umožňujú čo najviac spríjemniť a zefektívniť vašu návštevu stránky.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.

Ako vám zapnutie súborov cookies môže pomôcť?
Pre úspešné prihlásenie a správne fungovanie systému je potrebné, aby vo Vašom prehliadači bola zapnutá funkcia Cookies. So zapnutými súbormi cookies bude pre vás prehliadanie webu jednoduchšie.

Sú s Cookies spojené riziká?            
Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač. Cookie nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z Vášho pevného disku, neprezradí mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača. Cookie sama je prenášaná v rámci šifrrovaného spojenia a nie je ukladaná na disk, takže nikto ju nemôže získať ani zachytením „po ceste“, ani z Vášho disku. Naviac, každá cookie v sebe obsahuje čas svojho vytvorenia a je platná len po krátky čas po ňom. Potom sa stáva celkom nepoužiteľnou.
Ak i napriek tomu máte obavy z cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že cookies nebudú vôbec alebo aspoň čiastočne akceptované.
Odporúčame Vám, aby ste nechali povolenie čítať a ukladať Cookies zapnuté.

Cookies, ktoré používame:
Google Analytics – softvérový nástroj, ktorý slúži na sledovanie a poskytovanie podrobných údajov o návštevnosti konkrétnej stránky.
Umožňuje používateľovi nielen sledovať návštevnosť danej stránky, ale aj izolovať a analyzovať rôzne konkrétne časti návštevnosti (napr. dĺžka návštevy, či sa vykonal sledovaný krok, preklik z reklamy, z inej stránky a iné).  Používateľ si v ňom môže vytvoriť vlastné prehľady, rozdeliť sledované časti na viaceré segmenty a následne ich analyzovať.
Pomocou Google Analytics môžeme napríklad sledovať interakciu návštevníkov so stránkou a zistiť tak, ktoré aktivity na stránke sú pre vás atrektívne a naopak, o ktoré sekcie a ponuky  jednoznačne nemáte záujem, alebo do ktorých sekcií sa dostane len malé percento z vás, napriek minimálne rovnako zaujímavému obsahu.

Facebook Pixel – oficiálne nazývaný Custom Audience Pixel je javascriptový kód, ktorý pomáha lepšie cieliť reklamy na Facebooku. Tento kód zbiera informácie o návštevníkoch danej stránky a následne vytvára na základe ich správania rozličné návštevnícke skupiny, na ktoré je možné opätovne cieliť reklamu. Môžu to byť ľudia, ktorí stránku navštívili, ale nedokončili nákup, ktorí sa prihlásili do newslettra, stiahli si e-book, vytvorili registráciu a pod. Kritérium zadanej skupiny môže byť rôzne. Vďaka Facebook Pixel sa vyhneme situácií, že vás bude obťažovať naša reklama s obsahom, produktmi, službami , ktoré nepovažujete za atraktívne. Vieme vás tak buď osloviť s ponukou, ktorá je pre vás relevantná alebo vás našou ponukou nebudeme obťažovať.

Máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov zaslaním žiadosti na emailovú adresu sylvestr@sportdoktor.sk , odvolanie súhlasu by malo obsahovať kto odvolanie podáva – vaše meno, priezvisko, email a informáciu, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali vaše osobné údaje na uvedené účely; súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky vykonávané činnosti), prípadne špecifikujte, napr. na aké marketingové činnosti sa odvolanie vzťahuje; odvolanie adresujte spoločnosti Med4Sport, s.r.o.
 • sa v prípade pochybností o dodržiavaní povinností so spracovaním osobných údajov obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
Tieto informácie a zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. 5. 2018